Den Tun vun der Bunn

(Text: Michel Guillaume)

Moies fréi do geet et lass, e freet sech schon op de Beschass
Sou kritt hien seng Zäit gutt ëm, den Tunn vun der Bunn
Duerno eng Stonn de Sak gekraazt, gefuerzt, geräpst dat ass säin Schaatz
Bis ët endlech Mëtteg gëtt, den Tun vun der Bunn

Den Tun vun der Bunn, badabadaba
Den Tun vun der Bunn, badabadaba
Hien ass zwar fein mä ëmmer midd, gëtt eréischt no véier fit
Fiert just mam Zuch ass ni geflunn, den Tun vun der Bunn

Vreckt geschafft a voll gefries, de Luxbazar an d`Bild gelies
En huet et immens schwéier, den Tun vun der Bunn
Giischt am Fouss, den Zipperlein, ei dat gëtt e Krankeschäin
Rëm e Gronn fir fräi ze hunn, den Tun vun der Bunn

Den Tun vun der Bunn, badabadaba
Den Tun vun der Bunn, badabadaba
Hien ass zwar fein mä ëmmer midd, gëtt eréischt no véier fit
Fiert just mam Zuch ass ni geflunn, den Tun vun der Bunn

De Feierowend ass gläich do, hie freet sech drop dat ass keng Fro
Geet bei de Jos an d`Wirtschaft ran, den Tunn vun der Bunn
En Humpen an eng Quetsch derbäi, ei lo huet en endlech fräi
Mä muer muss hien rëm schaffen, ähem..op d`Aarbecht goen, den Tun vun der Bunn

Den Tun vun der Bunn, badabadaba
Den Tun vun der Bunn, badabadaba
Hien as zwar fein mä ëmmer midd, gëtt eréischt no véier fit
Fiert just mam Zuch ass ni geflunn, den Tun vun der Bunn

Den Tun vun der Bunn, badabadaba
Den Tun vun der Bunn, badabadaba
Hien as zwar fein mä ëmmer midd, gëtt eréischt no véier fit
Fiert just mam Zuch ass ni geflunn, den Tun vun der Bunn