Agenda

Wat a nächster Zait bei eis lass ass:

01/09/2019 17:00 - 19:00
Rameldang on fire
Rammeldingen
Niederanwen, Luxemburg
15/09/2019 17:00 - 19:00
Riesling Open
Wormeldange bei de Jongwënzer
17/10/2019 20:00 - 22:00
am Stuedtheater
18a, route du vin L-6794 Grevenmacher
Grevenmacher, Luxembur g
18/10/2019 20:00 - 22:00
am Stuedtheater
18a, route du vin L-6794 Grevenmacher
Grevenmacher, Luxembur g
23/11/2019 19:00 - 23:00
100Joër Garnecher Musek
Garnech
13/03/2020 20:00 - 23:00
bei de Musel Pikes
Wormeldingen
leschte Stand: 24/08/2019 00:42