Lausbouwentricken

Text: Luc Guillaume

6 Zillen an e Briet fir drop

Da klammen ech den Hiwwel rop

D’Pedallen dréie vill ze schnell

Dat geet fir d’Gosch an och fir d’Schell

Schalalalalalala, dat si Lausbouwentricken

Schalalalalalala, dat geet och mol fir

Schalalalalalala, dat si Lausbouwentricken

Schalalalalalalala, do blut och mol de Knéi

En Autospneu u Ketten hänkt

Krut ech vum Bopa Jemp geschenkt

Héich geflunn just kuerz gelaacht

Mam Kapp riicht duerch den Drot gekraacht

Schalalalalalala, dat si Lausbouwentricken

Schalalalalalala, dat geet och mol fir

Schalalalalalala, dat si Lausbouwentricken

Schalalalalalalala, do blut och mol de Knéi

En décke Rondel Zoossisswupp

Deen hunn ech bei der Bom geschuppt

Eng Knaus a Mayonnaise derbäi

Ass besser wéi all Huewerbräi

Schalalalalalala, dat si Lausbouwentricken

Schalalalalalala, dat geet och mol fir

Schalalalalalala, dat si Lausbouwentricken

Schalalalalalalala, do blut och mol de Knéi

En Tintekiller Réierchen

Pabeier gutt geknätscht

Dee pecht dem Jeff um Éierchen

Ei wat hat dat gutt geflätscht

Schalalalalalala, dat si Lausbouwentricken

Schalalalalalala, dat geet och mol fir

Schalalalalalala, dat si Lausbouwentricken

Schalalalalalalala, do blut och mol de Knéi