Et ass net schlëmm

Text : Michel Guillaume

Du solls dach net op deng Füllfieder bäissen

Net an d`Poubelle deng Botterschmier schmäissen

Net op de Knéie ronderëm rutschen

An endlech ophalen, den Daum ze lutschen ze lutschen, den Daum ze lutschen ze lutschen

Du solls net dem Noper deng Zong erausstrecken

Pass op mat der Tusch dat ginn erëm Flecken

Alt schonn erëm deng Schachtel verluer

An dat alles haut, a wat kënnt muer wat kënnt muer, a wat kënnt muer wat kënnt muer

Oh Upsi, eehm dat war ech net, eehm, jo wierklech net

Et ass net schlëmm, wann emol d`Box kraacht

Net schlëmm wann Nutella, besser wéi Zalot schmaacht

Et ass net schlëmm, wann alt rëm e Glas gebrach

Well am Buttek sou sot meng Bomi, do ginn et der nach, ginn ‘t der nach, do ginn et der nach, ginn ‘t der nach

Du solls ëmmer roueg am Bus do sëtzen

Wann d`Joffer schwätzt de Mond zoupëtzen

Komm rof vum Bam soss fäls de nach

Oh nee, an deem neien Jogging schonn e Lach, schonn e Lach, oh neen,schonn e Lach, den neien Jogging…

Een Af mécht der honnert an d`Box gedonnert !

Wann s du lo kräischs sief net verwonnert

Net sou séier lafe soss fäls de op d`Bomm

An Zack ! Deen neie Brëll kromm Brëll kromm, deen neie Brëll kromm , Brëll kromm

Oh Upsi, eehm dat war ech net, eehm, jo wierklech net

Et ass net schlëmm, wann emol d`Box kraacht

Net schlëmm wann Nutella, besser wéi Zalot schmaacht

Et ass net schlëmm, wann alt rëm e Glas gebrach

Well am Buttek sou sot meng Bomi, do ginn et der nach, ginn ‘t der nach, do ginn et der nach, ginn ‘t der nach

Oh Upsi, eehm dat war ech net, eehm, jo wierklech net

Et ass net schlëmm, wann emol d`Box kraacht

Net schlëmm wann Nutella, besser wéi Zalot schmaacht

Et ass net schlëmm, wann alt rëm e Glas gebrach

Well am Buttek sou sot meng Bomi, do ginn et der nach, ginn ‘t der nach, do ginn et der nach, ginn ‘t der nach