Moossaarbecht

(Text: Michel Guillaume)

Jo an der Zeitung, gesinn se riseg aus
Mä wann ech mäin da kucken, `t ass eppes wéi eng Laus
Dem Noper säin um Pissoir, ëmmer méi grouss wéi mäin
Intresséiert dat, da wierklech guer kee Schwäin ?
Et kënnt dach net op d`Längt un seet meng Maus zu mir
Wat wier ech frou wann et wierklech sou wier. Hatt seet :

Léiwer e Mëllen fir ze fëllen / ouni Pëllen, wéi ze waarden ob en Haarden
Léiwer e Klengen an e Rengen, wéi e Groussen fir ze stoussen
Léiwer e Kuerzen fir ze muerksen, wéi e Laangen ouni Erbaarmen
Léiwer en Dënnen do Ënnen, wéi en Décken wou s de muss nodrécken / fir ze técken.

Fréier am Fussball goung ech mol an d`Dusch
D`Situatioun war deemools scho ganz lusch
Meng Matspiller ware gutt bestéckt
Just ech hu mech an den Eck verdréckt

Bréck:

Et kënnt dach net op d`Längt un
Sot d`Madame an der Buvette
Wat wier ech frou
Wann se wierklech Recht hätt. An se sot :

Léiwer e Mëllen fir ze fëllen , wéi ze waarden ob en Haarden
Léiwer e Klengen an e Rengen, wéi e Groussen fir ze stoussen
Léiwer e Kuerzen fir ze muerksen, wéi e Laangen ouni Erbaarmen
Léiwer en Dënnen do Ënnen, wéi en Décken fir ze técken.
Léiwer e Mëllen fir ouni Pëllen, wéi ze waarden ob en Haarden
Léiwer e Klengen an e Rengen, wéi e Groussen fir ze stoussen
Léiwer e Kuerzen fir ze muerksen, wéi e Laangen ouni Erbaarmen
Léiwer en Dënnen do Ënnen, wéi en Décken wou s de muss nodrécken.