D’Liewen ass kee Kichelchen

(Text: Luc & Michel Guillaume)

Beim Neelen op den Daum gehan
Vu Fraleit gëss de ni verstan
Vum Waasser gëss de och net voll
D’lescht Geld krut ech vum Wiert geholl
Dat Aalt schléit Zodi an der Bud
Gi bei d’Jongen do brennt nach Luucht

Refrain:
D’Liewen ass kee Kichelchen
Schreif dat an däi Bichelchen
Schnäiz dech an däin Dichelchen
Well d’Liewen ass kee Kichelchen

Ongewollt koum ech op d’Welt
Am Liewen war ech ni en Held
Ech sinn net schéin an och net räich
En aarmen Däiwel, kräisch kräisch kräisch
Dat Aalt schléit Zodi an der Bud
Gi bei d’Jongen do brennt nach Luucht

Refrain

Am Bistro hänken ech beim Patt
Mat mir drénkt laang scho kee méi mat
Am léifsten war ech op der Knupp
Mä lo sinn ech an dësem Club
Dat Aalt schléit Zodi an der Bud
Gi bei d’Jongen do brennt nach Luucht

Refrain

Ass mir mol net wuel doheem
Stinn ech och alleng am Reen
Ass däi Liewen op der Kopp
Da spanen si de Präbbeli op